Математически модели за развитие на COVID-19

Михаил Константинов, Константин Константинов

Публикацията съдържа два прости математически модела, които описват динамичното развитие на вируса Covid-19:
- локален модел, базиран на експоненциално-квадратична функция и
- глобален модел, базиран на логистична функция.

MATHEMATICAL MODELS FOR THE COVID-19 INFECTION.
PART I: THE MODELS

Two simple mathematical models describing the dynamics of Covid-19 are descibed:
• A local model, based on an exponential-quadratic funcion, and
• A global model, based on a logistic function.